2. martà ,,Rùķìšu” grupas bèrni aktìvi rosìjàs dabaszinàtņu/rokdarbu nodarbìbà. Tika iepazìta melnzeme, tàs ìpašìbas, bèrni ļoti rùpìgi stàdìja zemè mazos sìpoliņus, aplaistìja tos ar ùdeni, màcoties izprast augšanas procesa likumsakarìbas – zeme, ùdens, saules gaisma. Liels prieks par bèrnu čaklo, aizrautìgo darba procesu! Arì turpmàkajàs dienàs kopà vèrosim, kà aug sìpoliņi un kas notiks tàlàk.

VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja – Marina Jankovska 

FOTO: VPII ,,Pūt vējiņi” pirmsskolas skolotāja – Marina Jankovska